04/11/2015 Angie Keefer

Welcome to Academy Lecture with Angie Keefer!
At the Oslo National Academy of the Arts on Wednesday November 4, 6pm.
Please click here to read more.

November 2, 2015
Written by Academy Lectures

Posted in Uncategorized

28/10/2015: Dorit Margreiter

Welcome to Academy Lecture with Dorit Margreiter!
At the Oslo National Academy of the Arts on Wednesday October 28, 6pm.
Please click here to read more.

October 20, 2015
Written by Academy Lectures

Posted in Uncategorized

07/10/2015: Nicole Smythe Johnson

Welcome to Academy Lecture with Nicole Smythe Johnson!
At the Oslo National Academy of the Arts on Wednesday October 7, 6pm.
Please click here to read more.

September 29, 2015
Written by Academy Lectures

Posted in Uncategorized

17/09/2015: Amy Franceschini

Welcome to Academy Lecture with Amy Franceschini. Please note that it will be on Thursday September 17. At 6pm. Welcome!
Please click here to read more.

September 10, 2015
Written by Academy Lectures

Posted in General info

09/09/2015: Helen Hester

Warmly welcome to this semester’s first Academy Lecture with Helen Hester. Please click here to read more.

September 2, 2015
Written by Academy Lectures

Posted in General info

Velkommen til et nytt semester! / Welcome to a new semester!

Hvem lærer hvem?
Hva lærer vi når vi setter oss inn i ting

Det er en vanlig oppfatning at å lære betyr å mestre noe. Så når du føler at du er på høyden av ting og virkelig vet hva som er hva, da er du skikket til å undervise. Men hva slags oppfatning av kunnskap er dette? En gift med en merkelig idé om makt og mestring. La oss avkrefte det – og heller virkelig gå inn i tingene. Erfaring viser at når ønskene dine griper tak i deg når du befinner deg midt inni ting, så får de lett får overtaket og forvandler deg. Virkelig omveltende former for materialkunnskap oppstår fra full innlevelse i saker. De gir opplevelser, er eksperimentelle og miljøartet i sin natur, og de har en tendens til å medføre mutasjon. Verden tar bare på seg et annet utseende, en annen form og følelse når du trykker på deres materielle fundament for å se hvordan de kan endres.

Høsten 2015 vil foredragsserien Academy Lectures ved Kunsthøgskolen i Oslo dykke ned i hvordan utøvere setter seg inn i ting, saker og materialer, og lar seg bli forvandlet av den kunnskapen de dermed skaper. Forelesningsserien vil bevege seg gjennom ulike felt av kritisk kunnskap. Med reiser fra cyberfeminisme til postkolonial kritikk vil forelesningsserien undersøke hvordan vi opplever, og muligens også endre måtene vi oppfatter politikk. Det å bebo verden annerledes innebærer også et spørsmål stilt av de som driver urban gårdsdrift: hvordan kan vi dyrke det vi lever av og hva slags plass gir vi det? Gjennom hagen porten beveger vi oss tilbake inn i arkivet for kulturhistorie og spør ulike kunstnere og redaktører hvordan de går frem når de graver i forskningsmateriale. I løpet av disse forelesningene, vil det blant annet bli avslørt, hvordan det skjedde, at det var ved fjellsiden, sveitsiske urmakere forelsket seg i Anarkistisk filosofi.

 

Who teaches Whom?
What we learn when we get into things

It’s a common view that to learn means to master your subject matter. So when you are on top of things and really know what’s what, you’re fit to teach. But what notion of knowledge is this? One married to a strange idea of power and mastery. Let’s debunk it — and really get into things. Experience shows that when your desires take you into the midst of things, they easily get the upper hand and transform you, in the course of your pursuits. Truly transformative forms of material knowledge arise from a full immersion into matters. They are experiential, experimental and environmental by nature and tend to entail mutation. The world just takes on a different look, form and feel when you touch on its material foundations and see how they can change.

In Fall 2015, the Academy Lecture Series at the Konsthøgskolen i Oslo will dive into how practitioners get into things, matters and materialities, and let themselves be transformed by the knowledge they thereby create. The series will move through different fields of critical knowledge. Travelling from cyberfeminism to postcolonial critique the series will inquire into how we experience and may change the ways we embody politics. Inhabiting the world differently equally involves the question raised by urban farming: how do we grow what we live of and what space do we give to it? Through the garden door we then enter back into the archive of cultural history and ask different artists and editors how they go about digging for research material. In the course of these presentations, it will, among others, be revealed, how it happened that, by the mountainside, Swiss watchmakers fell in love with Anarchist philosophy.

September 2, 2015
Written by Academy Lectures

Posted in General info

Please join us this Wednesday

…for the last Academy Lecture this semester still in the topic of entanglement and exploring other ways of knowledge:

a lecture on bears, ecology and the divide between nature and culture to get rid of (as well as a web of representation/conspiracy and delusion or a “private” reality)

With our tools of imagination, poetry and geology looking  beyond the flattening of positivism, ideology, the hyper-inflation of romanticism, New Age projection, and the persistent error that nature is not only something other than us but also something that opposes culture and technology.

As human centered perspectives on the planet exhausted other ways of knowing and acting have come more ino focus and importance for artists especially a knowledge not only based on language but a knowing that is situated between species, between natural and human entities, between science, art and poetry as well as religion.

More to follow soon.

Susanne M. Winterling

May 11, 2015
Written by Academy Lectures

Posted in General info

13/05/2015: Jason Wirth

Warmly welcome to this semester’s last Academy Lecture with Jason Wirth. Please click here to read more.

April 27, 2015
Written by Academy Lectures

Posted in General info

08/04/2015: Gitte Villesen

Gitte Villesen in conversation with Professor Jan Verwoert tomorrow at 6pm. Welcome!
Please click here to read more.

April 7, 2015
Written by Academy Lectures

Posted in General info

11/03/2015: Sarah Rifky

Wednesday 11 March we welcome writer and curator Sarah Rifky at 6pm. Please click here to read more.

March 5, 2015
Written by Academy Lectures

Posted in General info