Velkommen til et nytt semester! / Welcome to a new semester!

Hvem lærer hvem?
Hva lærer vi når vi setter oss inn i ting

Det er en vanlig oppfatning at å lære betyr å mestre noe. Så når du føler at du er på høyden av ting og virkelig vet hva som er hva, da er du skikket til å undervise. Men hva slags oppfatning av kunnskap er dette? En gift med en merkelig idé om makt og mestring. La oss avkrefte det – og heller virkelig gå inn i tingene. Erfaring viser at når ønskene dine griper tak i deg når du befinner deg midt inni ting, så får de lett får overtaket og forvandler deg. Virkelig omveltende former for materialkunnskap oppstår fra full innlevelse i saker. De gir opplevelser, er eksperimentelle og miljøartet i sin natur, og de har en tendens til å medføre mutasjon. Verden tar bare på seg et annet utseende, en annen form og følelse når du trykker på deres materielle fundament for å se hvordan de kan endres.

Høsten 2015 vil foredragsserien Academy Lectures ved Kunsthøgskolen i Oslo dykke ned i hvordan utøvere setter seg inn i ting, saker og materialer, og lar seg bli forvandlet av den kunnskapen de dermed skaper. Forelesningsserien vil bevege seg gjennom ulike felt av kritisk kunnskap. Med reiser fra cyberfeminisme til postkolonial kritikk vil forelesningsserien undersøke hvordan vi opplever, og muligens også endre måtene vi oppfatter politikk. Det å bebo verden annerledes innebærer også et spørsmål stilt av de som driver urban gårdsdrift: hvordan kan vi dyrke det vi lever av og hva slags plass gir vi det? Gjennom hagen porten beveger vi oss tilbake inn i arkivet for kulturhistorie og spør ulike kunstnere og redaktører hvordan de går frem når de graver i forskningsmateriale. I løpet av disse forelesningene, vil det blant annet bli avslørt, hvordan det skjedde, at det var ved fjellsiden, sveitsiske urmakere forelsket seg i Anarkistisk filosofi.

 

Who teaches Whom?
What we learn when we get into things

It’s a common view that to learn means to master your subject matter. So when you are on top of things and really know what’s what, you’re fit to teach. But what notion of knowledge is this? One married to a strange idea of power and mastery. Let’s debunk it — and really get into things. Experience shows that when your desires take you into the midst of things, they easily get the upper hand and transform you, in the course of your pursuits. Truly transformative forms of material knowledge arise from a full immersion into matters. They are experiential, experimental and environmental by nature and tend to entail mutation. The world just takes on a different look, form and feel when you touch on its material foundations and see how they can change.

In Fall 2015, the Academy Lecture Series at the Konsthøgskolen i Oslo will dive into how practitioners get into things, matters and materialities, and let themselves be transformed by the knowledge they thereby create. The series will move through different fields of critical knowledge. Travelling from cyberfeminism to postcolonial critique the series will inquire into how we experience and may change the ways we embody politics. Inhabiting the world differently equally involves the question raised by urban farming: how do we grow what we live of and what space do we give to it? Through the garden door we then enter back into the archive of cultural history and ask different artists and editors how they go about digging for research material. In the course of these presentations, it will, among others, be revealed, how it happened that, by the mountainside, Swiss watchmakers fell in love with Anarchist philosophy.

September 2, 2015
Written by Academy Lectures

Posted in General info